Account Opening Form For Individual Benificial Owner

Terms and Conditions

  • दुबै कान स्पष्ट देखिने गरी हालसालै खिचेको पासर्वड साइजको फोटो हुनुपर्ने ।
  • दस्तखत अन्यत्र कतै प्रयोग नभएको सादा पेपरमा कालो वा निलो पेनले गरेको हुनुपर्ने ।
  • औँठा छाप अन्यत्र कतै प्रयोग नभएको सादा पेपरमा गरेको हुनुपर्ने नागरिकता, लाइसेन्स इत्यादीमा प्रयोग भएको औँठा छाप प्रयोग गर्न नपाईने ।
  • लोकेसन म्याप आफू हाल बसोबास गरीरहेको घरबाट नजिकैको कुनै प्रचलित स्थान स्पष्ट हुनुपर्ने ।
  • सक्कल नागरिकता समातेर खिचेको राखिएको फोटो तथा नागरिकता स्पष्ट हुनुपर्ने नभएमा आवेदन रद्द हुनेछ ।
  • नाबालकको हकमा (१८ वर्ष भन्दा मुनी) जन्मदर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने । साथै संरक्षक बाबु वा आमा हुनुपर्ने जस्तै : अस्पतालको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र / नावालक परिचयपत्र मान्यहुने छैन ।
Individual / व्यक्तिगत
Non Resident Nepalese / अनिवासी नेपाल
YES / हो
NO / होईन
YES / हो
Married / विवाहित
Unmarried / अविवाहित

Detail Of Benificial Owner

Correspondence Address / पत्राचार गर्ने ठेगाना

Permanent Address (Write Address Same As Citizenship) / स्थाई ठेगाना (ठेगाना नागरिकता अनुसार लेख्नुहोस )

  Same as Correspondence Address / पत्राचार ठेगाना जस्तै

Bank Account Detail / बैंक खाता विवरण

Details Of Occupation / पेशाको विवरण

Nominee Detail / ईच्छाईको विवरण

YES No

Other Document / अन्य कागजात

Applicant

Sample Image

Agreement Paper [Please Click on the Link to View Agreement Paper]

Re-Verify Data

Please make sure beneficial owner name and details of citizenship should be entered correctly as changing them will incur a penalty of rs.100


Copyright © BOK Capital Market Limited 2023 All rights reserved.